Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Sygn. akt I Nc 203/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 16 lutego 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Dorocie Bojar

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

POUCZENIE

- że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

-  że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem

Art. 39822 § 1 k.p.c. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach,
w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 203/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 203/22)Ogłoszenie I Nc 203/22
2Ogłoszenie I Nc 203/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 203/22)Ogłoszenie I Nc 203/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 02 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 02 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 108 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-02 14:56:08 Mariola Folta Wersja oryginalna