Sygn. akt I Nc 340/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 8 maja 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Annie Grabowskiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne,
  3. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/,
  4. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

POUCZENIE

-  na pkt 1,3 i 4 powyższego postanowienia może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu,

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 340/222023-05-12Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 340/22)postanowienie I Nc 340/22
2postanowienie I Nc 340/222023-05-12Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 340/22)postanowienie I Nc 340/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 maj 2023 Aktualizowany dnia: 12 maj 2023
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 66 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-12 14:54:38 Marta Czernysz Wersja oryginalna