Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 79/23
Jarosław 11 maja 2023 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E         

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 21 kwietnia 2023 roku zezwolono wnioskodawcy Gminie Pruchnik na złożenie do depozytu sądowego kwoty 873,00 (osiemset siedemdziesiąt trzy 00/100) złote, zgodnie z decyzją Starosty Jarosławskiego z 29.12.2022 r. nr GN.683.42.2.2022 ustalającą odszkodowanie za udział w 1/8 części nieruchomości położonej w Pruchniku, obejmującej działkę ewid. nr 3492/1 o pow. 0,0073 ha, powstałej z podziału działki nr 3492, który to udział w nieruchomości stał się z mocy prawa własnością Gminy Pruchnik na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z 16.03.2022 r. nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ze wskazaniem, iż kwota odszkodowania ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości na dzień 19.04.2022 r. (data ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Ustanowić dla nieznanego poprzedniego współwłaściciela nieruchomości kuratora w osobie Małgorzaty Lis.

Wzywa się poprzednich właścicieli nieruchomości do odbioru depozytu, w terminie 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 79/232023-05-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 79/23)Ogłoszenie I Ns 79/23
2Ogłoszenie I Ns 79/232023-05-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 79/23)Ogłoszenie I Ns 79/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 maj 2023 Aktualizowany dnia: 16 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 149 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-16 15:06:27 Mariola Folta Wersja oryginalna