Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 540/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 30 sierpnia 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Aleksandrze Łopuch

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne,
  3. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu,
  4. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

POUCZENIE o możności złożenia skargi na pkt 1, 3 i 4 postanowienia referendarza sądowego i treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.                                               

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 540/222023-09-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 540/22)Ogłoszenie I Nc 540/22
2Ogłoszenie I Nc 540/222023-09-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 540/22)Ogłoszenie I Nc 540/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 11 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 103 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-11 13:03:04 Mariola Folta Wersja oryginalna