Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 457/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 4 września 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Krzysztofowi Kazak

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

POUCZENIE o przysługującej skardze na postanowienie referendarza sądowego oraz treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.                                                        

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 457/222023-09-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 457/22)Ogłoszenie I Nc 457/22
2Ogłoszenie I Nc 457/222023-09-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 457/22)Ogłoszenie I Nc 457/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 11 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 11 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 105 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-11 13:14:46 Mariola Folta Wersja oryginalna