Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 649/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 11 września 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni

przeciwko Bartoszowi Romankiewicz

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

 

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

POUCZENIE

- że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

Art.  39822.  [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

  • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
  • 2.  Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnienia.

- że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 649/222023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 649/22)Ogłoszenie I Nc 649/22
2Ogłoszenie I Nc 649/222023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 649/22)Ogłoszenie I Nc 649/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 13 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 84 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-13 09:43:49 Mariola Folta Wersja oryginalna