Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 566/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 5 września 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Mateuszowi Polak

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/,
  3. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

Powód złożył dnia 31.08.2023 r. wniosek o podjęcie zawieszonego postanowieniem z 29.05.2023 r. postępowania, po upływie ustawowego i obligatoryjnego terminu, wskazanego w przepisie art. 182 § 1 pkt 1 kpc.

POUCZENIE o możności złożenia skargi na postanowienie referendarza sądowego i treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

 Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

 

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.                                                                  

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 531/222023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 531/22)Ogłoszenie I Nc 566/22
2Ogłoszenie I Nc 566/222023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 566/22)Ogłoszenie I Nc 566/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 13 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 88 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-13 09:54:16 Mariola Folta Wersja oryginalna