Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 511/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 11 września 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie

przeciwko Elżbiecie Szelągowskiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

POUCZENIE o przysługującej skardze na postanowienie referendarza sądowego oraz treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 511/222023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 511/22)Ogłoszenie I Nc 511/22
2Ogłoszenie I Nc 511/222023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 511/22)Ogłoszenie I Nc 511/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 13 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 110 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-13 10:04:42 Mariola Folta Zobacz zmiany
2023-09-13 10:04:13 Mariola Folta Wersja oryginalna