Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 269/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 2 sierpnia 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Arkadiuszowi Żyła

o zapłatę

postanawia

stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Przemyślu (Wydział Gospodarczy), na podstawie art. 200 § 11 i 14 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. drugie k.p.c. i art. 27 k.p.c. oraz art. 4582 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.711 t.j.).

POUCZENIE

- że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.)

Art.  39822.  [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

  • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
  • 2.  Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

- że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 269/232023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 269/23)Ogłoszenie I Nc 269/23
2Ogłoszenie I Nc 269/232023-09-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 269/23)Ogłoszenie I Nc 269/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 13 wrzesień 2023 Aktualizowany dnia: 13 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 108 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-13 13:57:49 Mariola Folta Wersja oryginalna