Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 587/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 30 października 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Andżelice Łabudzkiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
  2. oddalić wniosek powoda o zasądzenie kosztów doręczenia pism za pośrednictwem komornika,
  3. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

Uzasadnienie

odnośnie pkt 2 postanowienia

Na podstawie przepisu art.  98.  §  1 kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

Również na dodatkowe adresy, wskazane w piśmie powoda z 11.09.2023 r., nie nastąpiło skuteczne doręczenie jakichkolwiek pism pozwanemu. Wobec powyższego brak jest możności ustalenia strony przegrywającej sprawę. 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 587/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 587/22)Ogłoszenie I Nc 587/22
2Ogłoszenie I Nc 587/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 587/22)Ogłoszenie I Nc 587/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 09 listopad 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 162 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-09 08:25:24 Mariola Folta Wersja oryginalna