Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Dostępny jest pod adresem: https://jaroslaw.sr.gov.pl
Data opublikowania strony internetowej: 20 września 2022 rok
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 20 września 2022 rok
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 20 września 2022 rok
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością prosimy o kontakt: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agnieszka Król-Zajdel
Email do osoby kontaktowej: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej: 17 858 02 25

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA. Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). Niektóre odnośniki prowadzą do plików, które nie są plikami dostępnymi cyfrowo.

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma siedzibę w dwóch budynkach przy ul. Jana Pawła II 11 i przy ul. Czarnieckiego 4. Budynki są w pełni skomunikowane.

Dojazd do budynku

Do siedziby Sądu Rejonowego prowadzi wejście od strony ulicy ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław.

Dostępność miejsc parkingowych:

Przed budynkiem Sądu przy ul. Czarnieckiego 4 znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia

Do budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 osoby niepełnosprawne mogą dostać się z budynku przy ul. Czarnieckiego 4 łącznikiem na I piętro, gdzie znajduje się winda, która przemieszcza osoby na wyższe kondygnacje budynku. Na parter budynku można dostać się podjazdem dla wózków inwalidzkich znajdującym się przy wejściu od strony parkingu. Na parterze budynku znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych. Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów tj. Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelną Akt, Biuro podawcze i Kasa Sądu oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowane są na parterze budynku przy ul. Czarnieckiego 4.

Informacje dla osób poruszających się na wózkach

Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Przy wejściu do budynku od ul. Czarnieckiego 4 zamontowane jest urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (obsługiwane przez pracowników ochrony), a w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Sad Rejonowy w Jarosławiu posiada dwa wózki inwalidzkie, zapewnia podjazdy dla niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich na każdej kondygnacji. 

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynki nie są przystosowane od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Do budynku Sądu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja dla osób niesłyszących

Sąd Rejonowy w Jarosławiu realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności ososbom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środków komunikowania się, umożliwia osobom głuchym i słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line w siedzibie Sądu na urządzeniu mobilnym.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem.

Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów

tel. 16 624 01 02/ 16 624 01 03

e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl

Pracownicy sądu nie posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej. 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu posiada pętle indukcyjną usytuowaną na Biurze Obsługi Interesanta oraz na Biurze Podawczym przy ul. Czarnieckiego 4.

 pdfZarządzenie_uchylające_zarządzenie_wyznaczające_Koordynatorów_do_Spraw_Dostępności.pdf

pdfZarządzenie_w_sprawie_wyznaczenia_Koordynatora_do_Spraw_Dostępności.pdf

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowewgo Nr 14/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w SR Jarosław 2023-09-14Magdalena ChomontDownload this file (Zarządzenie Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowewgo Nr 14/2023 w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w SR Jarosław )Zarządzenie Dyrektora i Prezesa Sądu Rejonowewgo Nr 14/2023

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 04 październik 2020 Aktualizowany dnia: 01 luty 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Justyna Sawa
Licznik odwiedzin: 7072 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-02-01 10:52:16 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-07-04 14:55:23 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-07-04 14:50:36 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-06-30 09:43:27 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:20:35 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:16:54 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:15:35 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:14:05 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:13:20 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:08:44 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-02-23 12:05:04 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2023-01-18 11:53:41 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-01-18 11:51:17 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2022-11-29 11:14:24 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2022-09-27 16:14:31 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 16:09:47 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-27 16:00:53 Przemysław Kisała Wersja oryginalna