Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ul. Jana Pawła Il 11, 37-500 Jarosław

Numer identyfikacyjny REGON

00032430000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu sad@jaroslaw.sr.gov.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz sad@jaroslaw.sr.gov.pl Telefon kontaktowy

166240105

Data

2021-03-25

Miejscowość

Jarosław

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat

Powiat jarosławski

Gmina

Jarosław (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD) do:

[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność illub obsługę interesantów:

2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

I

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

1

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

1

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ x ] TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ x ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Sąd Rejonowy w Jarosławiu ma siedzibę w dwóch budynkach przy ul. Jana Pawła Il 1 1 i przy ul. Czarnieckiego 4. Budynki są w pełni skomunikowane, połączone łącznikiem. Budynek przy ul. Czarnieckiego 4 jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich). Przy wejściu do budynku od ul. Czarnieckiego 4 zamontowane jest urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (obsługiwane przez pracowników ochrony), a w budynku sądu jest winda dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazdy dla osób korzystających z wózków inwalidzkich na każdej kondygnacji. Komórki organizacyjne zajmujące się obsługą interesantów usytuowane są na parterze budynku. Przed budynkiem Sądu przy ul. Czarnieckiego 4 znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

  1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                              1

Liczba aplikacji:

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID al ly-url

www.jaroslaw.sr.gov.pl

ID al ly-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID al ly-data-sporzadzenie

2021-02-25

  1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

— część załączników dokumentów to skany w formie jedynie plików PDF nie są dostępne cyfrowo— częściowy brak opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na w/w stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

zwiększyć/zmniejszyć tekst, zwiększyć kontrast, zmienić w negatyw kontrast, zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej), reset wprowadzonych zmian, wersja mobilna strony dostępna na urządzeniach mobilnych.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[ X TAK

b. Kontakt korespondencyjny

 TAK

  1. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                             [ X I NIE

  1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK e. Przesyłanie faksów TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe illub

aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego — kontakt osobisty

 TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” — prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:    [ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                   [ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X I NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X I NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X I NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

  1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
  2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X I NIE

 

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

pdfRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- tekst odczytywany maszynowo.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 04 lipiec 2023 Aktualizowany dnia: 04 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 1839 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-04 14:51:42 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2023-07-04 14:16:01 Przemysław Kisała Wersja oryginalna