I.        Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno - komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Do Sądu Rejonowego w Jarosławiu można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Strony, petenci w zakresie dostępności w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu mogą:

a)  poinformować o braku dostępności;

b)  złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;

c)  złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt a, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdą stronę/petenta Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Wniosek, o którym mowa w pkt b, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Sądu Rejonowego w Jarosławiu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Sądu Rejonowego w Jarosławiu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

a)  dane kontaktowe wnioskodawcy;

b)  wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

c)  wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

d)  wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Sąd Rejonowy w Jarosławiu niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Sąd Rejonowy w Jarosławiu jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 Złożenie wniosku

Wniosek można:

- przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław

- złożyć w Biurze Podawczym w poniedziałek od godz. 08:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

- przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /SRJaroslaw/skrytka

- przesłać pocztą elektroniczną na adres sad@jaroslaw.sr.gov.pl

 Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Sąd Rejonowy w Jarosławiu nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1.  w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

2.  w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

3.  z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

 II.        Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych Sądu Rejonowego w Jarosławiu lub ich elementów może:

- poinformować o braku dostępności;

- złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;

- złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 Żądanie zawiera:

dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, lub elementu strony internetowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Sąd Rejonowy w Jarosławiu niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Sąd Rejonowy w Jarosławiu powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

a)  przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław

b)  złożyć w Biurze Podawczym w poniedziałek od godz. 08:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, przerwa w godzinach od 11.00 do 11.30

c)  przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl); /SRJaroslaw/skrytka

d)  przesłać pocztą elektroniczną na adres sad@jaroslaw.sr.gov.pl

 Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu w uzgodnieniu z Koordynatorem Dostępności.

 Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

Sąd Rejonowy w Jarosławiu odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu, albo osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Sądu Rejonowego w Jarosławiu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej2024-02-01Justyna SawaDownload this file (Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej)Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub inf.komunikacyjnej
2Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej2024-02-01Justyna SawaDownload this file (Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej)Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 03 listopad 2022 Aktualizowany dnia: 01 luty 2024
Opublikowany przez: Justyna Sawa Aktualizowany przez: Administrator
Licznik odwiedzin: 3810 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-02-01 11:12:05 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2024-02-01 10:40:06 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2024-02-01 10:38:47 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2024-02-01 10:18:48 Justyna Sawa Zobacz zmiany
2022-11-03 10:09:25 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 10:04:34 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 10:01:50 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 10:00:41 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 09:59:58 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 09:58:42 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 09:58:22 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 09:57:58 Administrator Zobacz zmiany
2022-11-03 09:46:01 Administrator Wersja oryginalna