Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław 

Sygn. akt: I Ns 47/22

P O S T A N O W I E N I E 

                                                                       Dnia 26 października 2022 roku r.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Beata Aleksander-Brzyska

   

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2022 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z udziałem Grzegorza Nycz, Pawła Nycz, Tomasza Gacek, Sylwestra Gacek, Mariusza Piątek, Grzegorza Piątek, Heleny Nycz, Lucyny Pająk, Bogusławy Różańskiej, Marii Gerzok, Ewy Nycz, Zofii Piątek, Beaty Piątek, Andrzeja Gacek, Marcina Gacek, Moniki Piątek

o stwierdzenie nabycia spadku

p o s t a n a w i a :

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Grzegorza Piątek s. Jana i Marii, ostatnio stale zamieszkałego w Jarosławiu przy ul. Szczytniańskiej 37B, kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu Wojciecha Zięba,
  1. zamieścić ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy,
    w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu, na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Jarosławiu, lokalu Urzędu Miasta Jarosławia, Urzędu Gminy Jarosław oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Jarosławiu na okres jednego miesiąca,
  1. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od daty wywieszenia ogłoszeń,
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 47/222022-11-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 47/22)Ogłoszenie I Ns 47/22
2Ogłoszenie I Ns 47/222022-11-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 47/22)Ogłoszenie I Ns 47/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 380/21

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 22 listopada 2022 roku

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

sędzia Anna Drabik

   

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2022 roku w Jarosławiu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bogusławy Januszko

z udziałem:  Jerzego Łakomskiego, Jana Łakomskiego, Tomasza Łakomskiego, Tadeusza Łakomskiego, Mirosława Łakomskiego, Wiesława Łakomskiego, Tadeusza Pacyniaka, Franciszka Pacyniaka, Małgorzaty Łakomskiej, Teresy Jaromi, Bogumiły Jędral, Doroty Tworek, Małgorzaty Dudek, Marty Buławy, Elżbiety Budziło, Ryszarda Pacyniaka, Andrzeja Kalawskiego, Grażyny Jakubiec, Moniki Kalawskiej, Damiana Łakomskiego, Justyny Szynwelskiej, Patrycji Konefał, Natalii Łakomskiej

o zasiedzenie

z urzędu

  1. Na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. dla uczestniczki Justyny Szynwelskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie Pauliny Winiarskiej (adres do kontaktu Jarosław, ul. Jana Pawła II 11).
  1. Umieścić ogłoszenie w lokalu Gminy Radymno, gmachu tutejszego Sądu, stronie internetowej Sądu oraz stronie BIP przez okres miesiąca czasu.
  1. Uzależnić skuteczność doręczenia wniosku kuratorowi od upływu dwóch tygodni
    od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 380/212022-11-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 380/21)Ogłoszenie I Ns 380/21
2Ogłoszenie I Ns 380/212022-11-25Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 380/21)Ogłoszenie I Ns 380/21

 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 277/22                     Data 17 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE

na podstawie art. na podstawie art. 510 § 2 k.p.c.:

dla uczestniczek Grażyny Loc, Jolanty Kiełt i Elżbiety Loc, których miejsce pobytu nie jest znane, ustanawia kuratora procesowego w osobie Aleksandry Pikor – Pukalskiej, adres do kontaktu: (budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu -  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11) w sprawie
z wniosku Waldemara Loc

z udziałem  Jolanty Kiełt, Grażyny Loc, Elżbiety Loc i Anny Rachwał

o stwierdzenie nabycia spadku po Feliksie Władysławie Loc

- sygn. akt I Ns 277/22.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 277/222022-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 277/22)Ogłoszenie I Ns 277/22
2Ogłoszenie I Ns 277/222022-11-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 277/22)Ogłoszenie I Ns 277/22

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 654/212022-11-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 654/21)Ogłoszenie I Nc 654/21
2Ogłoszenie I Nc 654/212022-11-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 654/21)Ogłoszenie I Nc 654/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygnakt  I Ns 420/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 420/20 toczy się postępowanie z wniosku Weroniki Kurdybacha, z udziałem Grzegorza Kurdybacha, Stanisława Kurdybacha, Krzysztofa Kurdybacha, Agnieszki Lisowskiej, Sylwestra Czternastka, Zofii Antosz, Bogumiły Sas i Jerzego Dziaduś o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię w drodze zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej położonej w Radymnie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1954 o powierzchni 0.1229 ha, o wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) powstałej na parceli gruntowej: 1026/1, 1026/2 i 1027/1, objętych arkuszem posiadłości gruntowej nr 852. W ich miejsce po II etapie ewidencji gruntów utworzono działki o numerach: 1026/1 o powierzchni 0,0674 ha, 1026/2 o powierzchni 0,0547 ha i 1027/1 o powierzchni 0,0127 ha. Następnie zaś w wyniku dokonanej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Radymno zmieniono oznaczenie i powierzchnię na działkę 1954 o powierzchni 0.1229 ha.     

W arkuszu posiadłości nr 852, prowadzonym dla powołanych wyżej parceli, jako posiadacz gruntu wskazany jest Jan Dziedzic, s. Antoniego (masa spadkowa),  zaś jako użytkownicy wskazani są: Irena Dziaduś i Jarosław Dziedzic.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a zwłaszcza Marię Didycz oraz Olgę Pekna, względnie ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 420/202022-11-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 420/20)Ogłoszenie I Ns 420/20
2Ogłoszenie I Ns 420/202022-11-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 420/20)Ogłoszenie I Ns 420/20
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 700/192022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 700/19)Ogłoszenie I Ns 700/19
2Ogłoszenie I Ns 700/192022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 700/19)Ogłoszenie I Ns 700/19
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 520/212022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 520/21)Ogłoszenie I Nc 520/21
2Ogłoszenie I Nc 520/212022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 520/21)Ogłoszenie I Nc 520/21
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 165/222022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 165/22)Ogłoszenie I Ns 165/22
2Ogłoszenie I Ns 165/222022-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 165/22)Ogłoszenie I Ns 165/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 157/222022-11-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 157/22)Ogłoszenie I Nc 157/22
2Ogłoszenie I Nc 157/222022-11-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 157/22)Ogłoszenie I Nc 157/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 937/222022-11-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 937/22)Ogłoszenie I Co 937/22
2Ogłoszenie I Co 937/222022-11-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 937/22)Ogłoszenie I Co 937/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 362/202022-11-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 362/20)Ogłoszenie I Ns 362/20
2Ogłoszenie I Ns 362/202022-11-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 362/20)Ogłoszenie I Ns 362/20