Ogłoszenia SR Jarosław

Dnia 5 lipca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 424/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 424/23 toczy się postępowanie z wniosku Marii Pawluszko z udziałem Anieli Postół o stwierdzenie nabycia spadku po Karolu Fronczek s. Jana i Ireny, zmarłym w dniu 7 czerwca 1980 r.
w Młynach, ostatnio stale zamieszkałym w Młynach.

W skład spadku wchodzi działka numer 88 położna w Młynach, woj. podkarpackie, powiat jarosławski, Gmina Radymno o powierzchni 0,5453 ha dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PR1 J/00025701/9. 

Wzywa się spadkobierców Karola Fronczek, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się 
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 424/232024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 424/23)ogłoszenie I Ns 424/23
2ogłoszenie I Ns 424/232024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 424/23)ogłoszenie I Ns 424/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 576/22

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Magdaleny Behot – Stopa z udziałem Krzysztofa Behot, Eweliny Siemińskiej, Józefa Behot, Iwony Figiela, Krzysztofa Behot o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

 

 1. zarządzeniem z dnia 23 lutego 2024 roku ustanowił dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Tekli Klimaszko, c. Wasyla i Zofii, ostatnio stale zamieszkałej
  w Duńkowicach 86 – kuratora procesowego w osobie adw. Eweliny Streit – Browarny,
 1. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od wywieszenia ogłoszenia.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 576/222024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 576/22)ogłoszenie I Ns 576/22
2ogłoszenie I Ns 576/222024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 576/22)ogłoszenie I Ns 576/22

Sygn. akt I Ns 399/24

O G Ł O SZ E N I E

„Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c.  w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2024 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Bogdanie Strus s. Józefa i Anieli, zmarłym dnia 22 kwietnia 2021 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Pełkiniach, nr PESEL 50072102337. 

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 399/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 399/24)ogłoszenie I Ns 399/24
2ogłoszenie I Ns 399/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 399/24)ogłoszenie I Ns 399/24
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1obwieszczenie Km 835/202024-07-10Marta CzernyszDownload this file (obwieszczenie Km 835/20)obwieszczenie Km 835/20

Sygn. akt I Nc 336/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 24 czerwca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko Wojciechowi Duda

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 336/232024-07-10Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 336/23)postanowienie I Nc 336/23
2postanowienie I Nc 336/232024-07-10Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 336/23)postanowienie I Nc 336/23

Dnia 1 lipca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 122/24

O G Ł O S Z E N I E

 

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt
I Ns 122/24 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Czwałga z udziałem Lesława Siuśta, Marii Skupień, Stanisławy Ochab, Krystyny Motyka, Danuty Józefczyk, Jerzego Bojarskiego, Marty Wawrzkiewicz, Beaty Mackiewicz, Stanisławy Mosur, Elżbiety Rejent i Teresy Kowal o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonej w Pełkiniach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 975/151 o powierzchni 0,6071 ha. Nieruchomość ta nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Nieruchomość ta znajduje się w posiadaniu Stanisława Czwałga. W toku dotychczasowego postępowania ustalono, że na parceli gruntowej numer 975/151 objętej LWH 2043 (czynnym) gminy katastralnej Jarosław, po drugim etapie ewidencji gruntów obrębu Pełkinie powstała działka numer 975/151
o powierzchni 0,62 ha, która następnie w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zmieniła powierzchnię na 0,6071 ha. Na karcie B. wyżej wskazanego wykazu jako właściciel parceli gruntowej numer 975/151 wpisana jest Regina z Kudłów Pawełek, po Janie. Osoba ta wpisana jest w rejestrze gruntów jako władająca działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 975/151 o powierzchni 0,6171 ha, położoną w Pełkiniach – na zasadach samoistnego posiadania. Ustalono również, że Regina Pawełek zd. Kudła zmarła w dniu 08 sierpnia 1962 roku, jako wdowa. Jej mąż, Jan Pawełek zmarł przed nią. Na obecnym etapie postępowania Sądowi nie są znani wszyscy następcy prawni Reginy Pawełek.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Reginy Pawełek, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 122/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 122/24)ogłoszenie I Ns 122/24
2ogłoszenie I Ns 122/242024-07-10Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 122/24)ogłoszenie I Ns 122/24

Sygn. akt I Nc 263/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                                  Dnia 1 lipca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Katarzyny Gac

przeciwko Mirosławowi Pietruszka

o zapłatę

postanawia:

 1. oddalić wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania, na podstawie art. 180 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
 2. umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

(art. 357 § 5 k.p.c. w zw. z art. 3621 k.p.c.)

                   W przedmiotowej sprawie przyczyna zawieszenia postępowania nie ustała, bowiem powód nie złożył do akt potwierdzenia doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika ani też dowodu na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Ponadto jak wynika z informacji zawartej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarcza wykonywana przez Mirosława Pietruszka została zawieszona z dniem 1 marca 2024r., wobec czego brak jest możliwości uznania, że korespondencja kierowana do pozwanego została skutecznie doręczona. Wskazać także należy, że z dokumentów przedłożonych wraz z pozwem, wynika że pozwany Mirosław Pietruszka od połowy 2022r. nie mieszka już pod adresem wskazanym w pozwie.

Pouczenie

-  na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

- w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 263/232024-07-08Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 263/23)postanowienie I Nc 263/23
2postanowienie I Nc 263/232024-07-08Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 263/23)postanowienie I Nc 263/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Data, 05 lipca 2024 roku                                               

Sygn. akt I Ns 734/22

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 510 § 2  k.p.c. ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Natalii Pyrczak, c. Danuty i Romana, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem Głubczyce, ul. Jana Kochanowskiego 5/8

kuratora procesowego w osobie adw. Iwony Pawlak (adres do kontaktu: Kancelaria Adwokacka, 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II nr 6),

w sprawie z wniosku Zenona Pociecha

z udziałem Haliny Pociecha, Krystyny Socha, Teresy Wąsik i Natalii Pyrczak

o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie – sygn. akt I Ns 734/22

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 734/222024-07-08Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 734/22)ogłoszenie I Ns 734/22
2ogłoszenie I Ns 734/222024-07-08Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 734/22)ogłoszenie I Ns 734/22
sygn. akt I Ns 631/22                  Jarosław, dnia 08 lipca 2024 roku                 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jarosławiu I Wydziału Cywilnego z dnia 22 czerwca 2024 roku  sygn. akt I Ns 631/22 ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu Aleksandry Tabin (adres do kontaktu: budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu -  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11),
 
dla uczestniczki Anny Cieszyńskiej, ostatnio zamieszkałej 
w Jarosławiu, której miejsce pobytu nie jest znane,
 
w sprawie z wniosku  Zuzanny Szczygieł
z udziałem:  Wiesława Bogonos, Marcina Plebankiewicza, Stanisława Plebankiewicza, Zbigniewa Babiarz, Marka Bogonos, Anny Cieszyńskiej, Eugenii Plebankiewicz, Marii Zielińskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Eufrozynie Onuszko,
 
sygn. akt I Ns 631/22

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 631/222024-07-08Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 631/22)ogłoszenie I Ns 631/22
2ogłoszenie I Ns 631/222024-07-08Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 631/22)ogłoszenie I Ns 631/22
sygn. akt I C 579/22                  Jarosław, dnia 05 lipca 2024 roku                 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
Zarządzeniem sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu I Wydziału Cywilnego z dnia 14 czerwca 2024 roku  sygn. akt I C 579/22  ustanowiono kuratora procesowego w osobie:
 
pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu 
Pauliny Winiarskiej (adres do kontaktu: budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu -  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11),
 
dla pozwanej Moniki Okurowskiej, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu, której miejsce pobytu nie jest znane,
 
w sprawie z powództwa  Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo 
- Kredytowej im. F.Stefczyka z siedzibą w Gdyni,  PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie 
przeciwko  Monice Okurowskiej
o zapłatę 
sygn. akt I C 579/22.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I C 579/222024-07-08Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I C 579/22)ogłoszenie I C 579/22
2ogłoszenie I C 579/222024-07-08Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I C 579/22)ogłoszenie I C 579/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I  Nc  152/23

OGŁOSZENIE

 

        „W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie z powództwa Eos 1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności w Warszawie przeciwko Kamilowi Kacprowi Jakubaszek o zapłatę”.

 1. ustanowić dla pozwanego Kamila Kacpra Jakubaszek, ostatnio zamieszkałego w Jarosławiu a którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora /art. 143 kodeksu postępowania cywilnego/ w osobie adwokat Anny Madejowskiej - Zalcman, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Jarosławiu,
 1. uzależnić skuteczność doręczenia nakazu zapłaty z 16.05.2023 r. od upływu dwóch tygodni od dnia wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

                                                                       Na zarządzenie starszego referendarza sądowego:

                                                                                    Z upoważnienia kierownika sekretariatu

 

                                   

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Nc 152/232024-07-04Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Nc 152/23)ogłoszenie I Nc 152/23
2ogłoszenie I Nc 152/232024-07-04Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Nc 152/23)ogłoszenie I Nc 152/23