Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 98/23
Jarosław 9 maja 2023 r. 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E     

     Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 1 marca 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.236,52 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć złotych 52/100) wraz z odsetkami, pozostałej po zmarłym dnia 24 października 2022 r. Marku Kwiecińskim, s. Józefa i Marii, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Marka Kwiecińskiego kuratora w osobie Antoniego Kwiecińskiego.

Sąd informuje o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

           Wzywa się spadkobierców Marka Kwiecińskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 98/232023-05-12Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 98/23)Ogłoszenie I Ns 98/23
2Ogłoszenie I Ns 98/232023-05-12Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 98/23)Ogłoszenie I Ns 98/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 maj 2023 Aktualizowany dnia: 12 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 82 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-12 14:44:57 Mariola Folta Wersja oryginalna