Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 42/23
Jarosław 11 maja 2023 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 21 kwietnia 2023 roku zezwolono wnioskodawcy Gminie Pruchnik na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19 918,00 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście 00/100) złotych, zgodnie z decyzją Starosty Jarosławskiego z 14.12.2022 r. nr GN.683.38.2022 ustalającą odszkodowanie za nieruchomość położoną w Pruchniku, obejmującą działkę ewid. nr 2725/1 o pow. 0,0151 ha, powstałą z podziału działki nr 2725, która to nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Gminy Pruchnik na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z 16.03.2022 r. nr 4/2022, znak: AB-AAB.6740.1.10.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ze wskazaniem, iż kwota ta ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości na dzień 19.04.2022 r. (data ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).

Ustanowić dla nieznanego poprzedniego współwłaściciela nieruchomości kuratora w osobie Andrzeja Kędzior.

Wzywa się poprzednich właścicieli nieruchomości do odbioru depozytu, w terminie 10 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 42/232023-05-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 42/23)Ogłoszenie I Ns 42/23
2Ogłoszenie I Ns 42,232023-05-16Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 42,23)Ogłoszenie I Ns 42/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 16 maj 2023 Aktualizowany dnia: 16 maj 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 142 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-05-16 15:03:03 Mariola Folta Wersja oryginalna