Sąd Rejonowy w Jarosławiu 
Wydział I Cywilny
ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 255/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 21 marca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

przeciwko Grecie Bednarz

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

POUCZENIE dla pozwanej Grety Bednarz że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.), że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Art.  39822.  Kpc [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

  • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.

§  2.   Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 255/232024-03-26Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 255/23)Ogłoszenie I Nc 255/23
2Ogłoszenie I Nc 255/232024-03-26Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 255/23)Ogłoszenie I Nc 255/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 26 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 26 marzec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 128 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-26 11:54:09 Mariola Folta Wersja oryginalna