Ogłoszenia SR Jarosław

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 404/192024-04-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 404/19)Ogłoszenie I Co 404/19

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 261/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 28 marca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa VOSTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

przeciwko Mirosławowi Zajchowskiemu

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

POUCZENIE dla pozwanego  Mirosława  Zajchowskiego, że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.), że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Art.  39822.  Kpc [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

  • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
  • 2.  Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 261/232024-04-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 261/23)Ogłoszenie I Nc 261/23
2Ogłoszenie I Nc 261/232024-04-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 261/23)Ogłoszenie I Nc 261/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt: I Ns 543/23

OGŁOSZENIE                                                               

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Sędzia Jadwiga
Gil-Pawłowska

w sprawie z wniosku Tomasza Wilka

z udziałem Mieczysława Wilka, Zbigniewa Wilka, Franciszka Stęchły, Weroniki Cieśla

o zasiedzenie

1) na podstawie art. 144 K.p.c. ustanawia dla uczestnika Franciszka Stęchły, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Grażyny Łuc do zastępowania Franciszka Stęchły w sprawie o zasiedzenia działek  nr 720 o pow. 0,0694 ha o wartości 2200,00 zł  (dwa tysiące dwieście złotych 00/100) oraz nr 758/2 o pow. 0,6481 ha o wartości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) stanowiących grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, położonych w Woli Buchowskiej, objętych KW nr PR1J/00042436/5 prowadzonej w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 543/23.

Informacja:

Pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 543/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 543/23)Ogłoszenie I Ns 543/23
2Ogłoszenie I Ns 543/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 543/23)Ogłoszenie I Ns 543/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 347/22

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 347/22 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Rusinek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału w wysokości 19/20 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudołowicach, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 668 i 861, o łącznej powierzchni 0,2733 ha dla których Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00039541/0, działki nr 871 o powierzchni 0,5773 ha, położnej w Rudołowicach dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00040214/9, oraz udziału w wysokości 19/20 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1445 ha położonej w Bystrowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 276, LWH 333 gminy katastralnej Bystrowice.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 347/222024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 347/22)Ogłoszenie I Ns 347/22
2Ogłoszenie I Ns 347/222024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 347/22)Ogłoszenie I Ns 347/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024r.

Sygn. akt I Ns 282/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 282/23 toczy się postępowanie z wniosku Anny Kula z udziałem Marii Sanejko, Władysława Kaczmar, Mirosława Kaczmar, Kazimiery Andrzejczuk, Eweliny Strzeleckiej, Aleksandry Jakubcewicz o stwierdzenie nabycia  spadku po Teodorze Sydor s. Joachima i Anieli, zmarłym w dniu 21 sierpnia 1989 r. w Wólce Zapałowskiej, ostatnio stale zamieszkałym  w Wólce Zapałowskiej 9, 37-544 Zapałów.

Wzywa się spadkobierców Teodora Sydor, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 282/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 282/23)Ogłoszenie I Ns 282/23
2Ogłoszenie I Ns 282/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 282/23)Ogłoszenie I Ns 282/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 12/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z udziałem Grzegorza Rusak, Przemysława Rusak, Marka Świątczak, Leonarda Rusak, Sylwestra Rusak, Piotra Rusak, Janusza Pieczko, Kazimiery Gałek, Janiny Kamińskiej, Zyty Jakubek, Haliny Rusak, Aliny Piwowarskiej, Joanny Śmiecińskiej, Anny Kozłowskie o stwierdzenie nabycia spadku

 

  1. postanowieniem z dnia 18 marca 2024 roku ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników: Marka Stanisława Świątczak, s. Zuzanny i Zdzisława, posiadającego ostatnie znane miejsce stałego pobytu pod adresem: Leżajsk, ul. Jarosławska 4, woj. podkarpackie (ewentualnie Stargard, ul. Pogodna 1/5, woj. zachodniopomorskie)  i Sylwestra Romana Rusak, s. Marianny i Jana, posiadającego ostatnie znane miejsce stałego pobytu pod adresem: 27-570 Iwaniska, Kamieniec 25, woj. świętokrzyskie – kuratora procesowego w osobie r.pr. Barbary Hapka - Twardy,
  1. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od wywieszenia ogłoszenia.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 12/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 12/23)Ogłoszenie I Ns 12/23
2Ogłoszenie I Ns 12/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 12/23)Ogłoszenie I Ns 12/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 421/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 421/23 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Chmielowiec, Marii Chmielowiec z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,  Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Jarosławskiego, Leszka Tomaszewskiego, Cecylii Fiałkowskiej, Wiesławy Trojnackiej, Eweliny Rolak, Karoliny Chrzanowskiej, Magdaleny Kuziów o stwierdzenie nabycia przez Mariana Chmielowiec i Marii Chmielowiec  do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, prawo własności nieruchomości położonej Makowisku, powiat jarosławski, woj. podkarpackie – działka numer 524/2, o powierzchni 0,3326 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00004987/4. Jako właściciel działki w księdze wieczystej wpisany jest Państwowy Fundusz Ziemi.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 421/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 421/23)Ogłoszenie I Ns 421/23
2Ogłoszenie I Ns 421/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 421/23)Ogłoszenie I Ns 421/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 602/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowy w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 602/23 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Jarosław o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miejską Jarosław w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2162 o powierzchni 0,0796 ha, położonej w Jarosławiu, obręb 4, woj. podkarpackie, powiat jarosławski, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził LWH 1737, gm. kat. Jarosław (zam.), LWH 6232 gm. kat. Jarosław (zam.), LWH 3863 gm. Jarosław (zam.).

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 602/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23
2Ogłoszenie I Ns 602/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 330/192024-04-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 330/19)Ogłoszenie Km 330/19
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 887/222024-04-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 887/22)Ogłoszenie Km 887/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 441/232024-04-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 441/23)Ogłoszenie Km 441/23