Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt  I Ns 538/22

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 28 listopada 2022 roku, zezwolono wnioskodawcy Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 562,09 (piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 09/100) złotych, pozostałej po zmarłej dnia 27.04.2022 r. Marii Herbut, c. Jana i Zofii, ostatnio zamieszkałej w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia,

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Marii Herbut kuratora w osobieEugeniusza Herbut.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 538/222023-03-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 538/22)Ogłoszenie I Ns 538/22
2Ogłoszenie I Ns 538/222023-03-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 538/22)Ogłoszenie I Ns 538/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Sygnatura akt I Ns 522/21                                       Jarosław, dnia 22 marca 2023 roku

OGŁOSZENIE

 W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 522/21 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Czuba z udziałem Pawła Czuba, Małgorzaty Czuba i Katarzyny Czuba o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Świebodnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1006/1 o powierzchni 2,4189 ha, objętej księgą  wieczystą nr PR1J/00086014/1 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w której jako właściciel figuruje Michał Czuba, s. Józefa i Katarzyny (nr PESEL 41040500835).     

 W wypisie z rejestru gruntów działka ta figuruje na Michała Czuba, s. Józefa  i Katarzyny (zam. Łopuszka Wielka 411, 37-222 Łopuszka Wielka).    

 Z odpisu skróconego aktu zgonu Michała Czuba (ur. 28.04.1900 roku w Woli Rzeplińskiej, zmarłego w dniu 25.06.1972 roku w Woli Rzeplińskiej) wynika, iż był on synem Józefa i Paraskewi.  

 Nieruchomość ta jest w posiadaniu wnioskodawcy i uczestników, a w latach 1980 - 2005 była w posiadaniu Ewy i Andrzeja Czuba.

 Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych zmarłego Michała Czuba, s. Józefa i Paraskewi, względnie Michała Czuba, s. Józefa i Katarzyny  aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie  z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 522/212023-03-23Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 522/21)Ogłoszenie I Ns 522/21
2Ogłoszenie I Ns 522/212023-03-23Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 522/21)Ogłoszenie I Ns 522/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Sygn. akt  I Ns 539/22

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 28 listopada 2022 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 753,21 (siedemset pięćdziesiąt trzy 21/100) złotych, pozostałej po zmarłym dnia 6.12.2021 r. Tadeuszu Kędra, s. Mieczysława i Leokadii, ostatnio zamieszkałym w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia,

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Tadeusza Kędra kuratora w osobieZofii Trackiej.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 539/222023-03-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 539/22)Ogłoszenie I Ns 539/22
2Ogłoszenie I Ns 539/222023-03-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 539/22)Ogłoszenie I Ns 539/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Sygn. akt I Nc 309/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 9 marca 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – Subfundusz KI 1 z siedzibą w Warszawie

przeciwko Kamilowi Oronowicz

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 309/222023-03-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 309/22)Ogłoszenie I Nc 309/22
2Ogłoszenie I Nc 309/222023-03-22Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 309/22)Ogłoszenie I Nc 309/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 733/222023-03-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 733/22)Ogłoszenie I Co 733/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 166/212023-03-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 166/21)Ogłoszenie I Co 166/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 17 marca 2023 roku

Sygn. akt I Ns 938/21

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 938/21 toczy się postępowanie z wniosku Marii Surnikowskiej  z udziałem: Andrzeja Kieferlinga, Danuty Witamborskiej, Niny Jasińskiej, Jerzego Witamborskiego, Barbary Dąbrowskiej, Barbary Gomulka, Małgorzaty Wojtanowskiej i Kazimiery Tot o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału 1/4 części we własności nieruchomości położonej w Jarosławiu, obręb 4, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 1310/1 i 1315, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00014665/4, gdzie jako współwłaściciele nieruchomości wpisani są: Nina Jasińska, Kazimiera Tot, Irena Witamborska, Marian Pająk i Maria Surnikowska.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców Mariana Pająka, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 938/212023-03-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 938/21)Ogłoszenie I Ns 938/21
2Ogłoszenie I Ns 938/212023-03-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 938/21)Ogłoszenie I Ns 938/21

sygn. akt I Ns 454/20             Jarosław, dnia 09 marca 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

„W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 454/20 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Wańkowicz i Ryszarda Wańkowicza z udziałem Kazimierza Wańkowicza o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonych w Pruchniku (powiat jarosławski) oznaczonych ewidencyjnie:

 • nr 1971/4 o powierzchni 0,0571 ha objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych nr PR1J/00067177/2, a zapisanych
  na Włodzimierza Bieniasza, Kazimierza Wańkowicza
  i Mieczysława Wańkowicza
 • nr 1971/2 o powierzchni 0,0430 ha objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych nr PR1J/00011388/7, a zapisanych
  na Kazimierza Wańkowicza i Mieczysława Wańkowicza

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 454/202023-03-14Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 454/20)ogłoszenie I Ns 454/20
2ogłoszenie I Ns 454/202023-03-14Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 454/20)ogłoszenie I Ns 454/20

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt: I Ns 428/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 27 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Jadwiga Gil - Pawłowska

   

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2023 r. w Jarosławiu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Powiatu Jarosławskiego – Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

z udziałem Mariusza Ferlejko, Mai Grabas, Jolanty Wawro, Grażyny Ryznar, Diany Miller, Katarzyny Dańko i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu

o stwierdzenie likwidacji depozytu sądowego

                                                          

 1. ustanawia kuratora procesowego w osobie Grażyny Ryznar, dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Diany Miller,
 1. zarządza ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, lokalu Urzędu Gminy Stubno  i w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego
  w Jarosławiu na okres jednego miesiąca o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
 1. uzależnia skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od wywieszenia ogłoszeń.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 428/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 428/22)Ogłoszenie I Ns 428/22
2Ogłoszenie I Ns 428/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 428/22)Ogłoszenie I Ns 428/22

 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Biuro Obsługi Interesantów tel. 016 624 01 02,

fax. 016 623 42 51

e-mail: boi@jaroslaw.sr.gov.pl

Jarosław 9 marca 2023 r.
Sygnatura akt I Ns 14/23

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowieniem z dnia 20 lutego 2023 roku wydanym
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 14/23 zezwolił wnioskodawcy Januszowi Rokitowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.000,00 złotych (cztery tysiące złotych 00/100) tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z 7 października 2022 r. sygn. akt II K 647/22 ze wskazaniem, iż kwota ta ma być wydana spadkobiercom zmarłego wierzyciela Piotra Słaby, s. Kazimierza i Stanisławy po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 14/232023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 14/23)Ogłoszenie I Ns 14/23
2Ogłoszenie I Ns 14/232023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 14/23)Ogłoszenie I Ns 14/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I Ns 268/22                        


                                                          ZARZĄDZENIE                               


Sędzia Lucyna Jabłońska w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu
po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2023 roku w Jarosławiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Czesława Bielawskiego i Haliny Kasprzak 
z udziałem:            Anety Katarzyny-Abruszat i Krzysztofa Bielawskiego        
o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Bielawskim              

zarządza:                   

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 268/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 268/22)Ogłoszenie I Ns 268/22
2Ogłoszenie I Ns 268/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 268/22)Ogłoszenie I Ns 268/22