Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław    

sygn. akt: I Ns 526/22                                                                      Jarosław, dnia 9 maja 2024 roku

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Jadwiga Gil - Pawłowska w sprawie z wniosku Agaty Świerk z udziałem Daniela Swierka

o podział majątku wspólnego

na podstawie art. 144 k.p.c.:

  1. ustanawia dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Daniela Świerk kuratora procesowego w osobie jego matki - Stanisławy Świerk.

II.  zarządza ogłosić publicznie w budynku tutejszego Sądu, lokalu Gminy Pawłosiów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa Sądu Rejonowego w Jarosławiu) o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy i przedmiotu, w której został ustanowiony na okres 30 dni.

Pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 526/222024-05-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 526/22)Ogłoszenie I Ns 526/22
2Ogłoszenie I Ns 526/222024-05-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 526/22)Ogłoszenie I Ns 526/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 1214/202024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 1214/20)Ogłoszenie Km 1214/20
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie GKm 54/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie GKm 54/23)Ogłoszenie GKm 54/23
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 725/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 725/23)Ogłoszenie Km 725/23
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 295/132024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 295/13)Ogłoszenie Km 295/13

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław    

Sygn. akt I Nc 308/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 15 maja 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie

przeciwko Wioletcie Król

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Pouczenie dla pozwanej  Wiolety Król, że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.) oraz że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Art.  39822.  Kpc [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

  • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.
  • 2.  Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 308/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 308/23)Ogłoszenie I Nc 308/23
2Ogłoszenie I Nc 308/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 308/23)Ogłoszenie I Nc 308/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław    

Dnia 15 maja 2024 roku

Sygn. akt I Ns 532/22

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns  532/22 toczy się postępowanie z wniosku Marii Biały  z udziałem  Zofii Kuca, Bronisławy Łamińskiej, Agnieszki Kuca, Mariusza Kuca, Pawła Łamińskiego, Grzegorza Łamińskiego, Tomasza Łamińskiego, Laury Łamińskiej, Agaty Łamińskiej, Amelii Łamińskiej, Patryka Łamińskiego, Barbary Łamińskiej, Pauliny Kuca, Artura Kuca, Alicji Łamińskiej, Kai Łamińskiej, Krzysztofa Biały, Marka Biały, Piotra Biały, Zofii Biały, Natalii Biały, Anny Biały, Mai Biały i Krystiana Biały o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Kuca s. Józefa i Marii zmarłym 12.08.2022r. w Wiązownicy. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione. 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 532/222024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 532/22)Ogłoszenie I Ns 532/22
2Ogłoszenie I Ns 532/222024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 532/22)Ogłoszenie I Ns 532/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław    

Dnia 15 maja 2024 roku

Sygn. akt I Ns 514/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 514/23 prowadzone jest postępowanie z wniosku Kazimiery Paś z udziałem Józefa Prucyk, Tadeusza Prucyk, Józefy Skiba, Janiny Kaleta o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 741/1 o powierzchni 0,5919 ha, położonej w Łowcach, objętej księgą wieczystą numer PR1J/00050802/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość ta znajduje się w posiadaniu Kazimiery Paś.

Z treści wyżej wymienionej księgi wieczystej wynika, że jako właściciel nieruchomości wpisana jest Stefania Kołodziejczyk, córka Józefa i Marii. W toku postępowania ustalono, że Stefania Kołodziejczyk zmarła jako wdowa. Nie posiadała ona dzieci. Posiadała dwoje rodzeństwa – Władysława Prucyk i Józefę Szyb, którzy nie żyją. Sądowi znani są następcy prawni Władysława Prucyk. Jak ustalono, Józefa Szyb była mężatką, nie posiadała dzieci.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały własność nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 514/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 514/23)Ogłoszenie I Ns 514/23
2Ogłoszenie I Ns 514/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 514/23)Ogłoszenie I Ns 514/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 239/24

Jarosław, dnia 15 maja 2024 roku

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie w dniu 6 maja 2024 roku zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu – Domowi Pomocy Społecznej w Moszczanach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 25.034,14 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści cztery złote 14/100) wraz z odsetkami, pozostałej po zmarłej dnia 6 stycznia 2023r. Teresie Tenczyńskiej, c. Mieczysława i Bogusławy, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Teresy Tenczyńskiej kuratora w osobie Katarzyny Popkiewicz - pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Sąd informuje o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem – prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Wzywa się spadkobierców Teresy Tenczyńskiej do odbioru depozytu (złożenia wniosku w przedmiocie wydania depozytu), w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. Zm.), pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 239/242024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 239/24)Ogłoszenie I Ns 239/24
2Ogłoszenie I Ns 239/242024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 239/24)Ogłoszenie I Ns 239/24

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław    

Sygn. akt I Nc 309/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 15 maja 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie

przeciwko Mateuszowi Król

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Pouczenie dla pozwanego  Mateusza Król, że na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.) oraz że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Art.  39822.  Kpc [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza]

  • 1. Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie.

§  2.   Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli orzeczenie doręczono bez uzasadnienia, a strona wniosła o jego sporządzenie, termin do wniesienia skargi zaczyna biec od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 309/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 309/23)Ogłoszenie I Nc 309/23
2Ogłoszenie I Nc 309/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 309/23)Ogłoszenie I Nc 309/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław    

Sygn. akt I Nc 288/23

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 14 maja 2024 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2024 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie

przeciwko Wojciechowi Bik

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

POUCZENIE dla Wojciecha Bik o przysługującej skardze na postanowienie referendarza sądowego oraz treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

 Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.                                                                

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 288/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 288/23)Ogłoszenie I Nc 288/23
2Ogłoszenie I Nc 288/232024-05-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 288/23)Ogłoszenie I Nc 288/23