Sąd Rejonowy w Jarosławiu 
Wydział I Cywilny
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław
Data 20 marca 2024 roku 
Sygn. akt I Ns 629/22
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638(1) § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2024 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Andrzeju Herman, s. Tadeusza i Zofii, zmarłym dnia 30 października 2017 roku w Jarosławiu, ostatnio stale zamieszkałym w Jarosławiu, numer PESEL: 49101614611. 
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 629/222024-03-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 629/22)Ogłoszenie I Ns 629/22
2Ogłoszenie I Ns 629/222024-03-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 629/22)Ogłoszenie I Ns 629/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 21 marzec 2024 Aktualizowany dnia: 21 marzec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 140 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-03-21 13:14:50 Mariola Folta Wersja oryginalna