Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 05 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 456/23

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 456/23 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Barszczak z udziałem Stanisława Kucab, Jana Kiper, Marii Stanik, Mateusza Kiper, Jana Kiper, Anny Pieszko, Marii Kucab, Tomasza Kucab, Bronisława Kucab, Stanisława Kucab, Anny Kucab, Wawrzyńca Kucab, Stanisławy Kucab, Pawła Kucab, Katarzyny Kucab, Zofii Choma, Krystyny Wójcickiej, Edwarda Kiper i Salomei Halejcio o stwierdzenie nabycia przez Michała Kiper i Eleonorę Kiper do majątku wspólnego własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 377 położonej w Pruchniku.

Aktualnie posiadaczem przedmiotowej nieruchomości jest Grażyna Barszczak.

W toku postępowania ustalono, że LWH 89 (zamkniętym) gminy katastralnej Jodłówka objęta była parcela gruntowa numer 146/6. Po drugim etapie ewidencji gruntów na parceli tej utworzono działkę numer 2498 o powierzchni 0,18 ha, która następnie zmieniła powierzchnię na 0,1908 ha, a także działkę numer 2499 o powierzchni 0,17 ha, która wskutek modernizacji zmieniła powierzchnię na 0,1802 ha. Na karcie B tego wykazu dnia 22 lutego 1929 roku wpisano prawo własności przysługujące Marji Kiper, zamężnej Stanik – w 1/4 części, Mateuszowi Kiper, po Szczepanie – w 1/4 części, Janowi Kiper, po Szczepanie – w 1/4 części i Annie Kiper, zamężnej Pieszko – w 1/4 części.

Ustalono również, że LWH 360 (zamkniętym) gminy katastralnej Jodłówka objęta była parcela gruntowa numer 146/2. Po drugim etapie ewidencji gruntów utworzono na niej działkę numer 2501 o powierzchni 0,57 ha, która w wyniku modernizacji zmieniła powierzchnię na 0,5496 ha. Na karcie B tego wykazu w dniu 16 czerwca 1932 roku dokonano wpisu prawa własności na rzecz Marji z Kiprów Kucab – w 1/4 części, Tomasza Kucab, Bronisława Kucab, Stanisława Kucab, Anny Kucab, Wawrzyńca Kucab, Stanisławy Kucab, Pawła Kucab i Katarzyny Kucab – po 3/32 części.

W wyniku scalenia gruntów wsi Jodłówka za działkę numer 2501 o powierzchni 0,5496 ha oraz działkę numer 2499 o powierzchni 0,1802 ha został wydzielony ekwiwalent w działce numer 377 o powierzchni 0,7326 ha. Scalenie gruntów wsi Jodłówka zostało zatwierdzone decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 3 lipca 2020 roku. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 roku. W ewidencji gruntów jako właściciel tej działki wpisana jest Maria Kucab, zaś jako użytkownik wpisany jest Michał Kiper, s. Pauliny i Andrzeja.

W toku postępowania ustalono, że Bronisław Kucab, Barbara Kucab, Władysław Kucab i Tomasz Kucab najprawdopodobniej nie żyją. Nie są Sądowi znani ich potencjalni następcy prawni.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności Marję Stanik z d. Kiper, Mateusza Kiper, s. Szczepana, Jana Kiper, s. Szczepana, Annę Pieszko z d. Kiper, Marję z Kiprów Kucab, Tomasza Kucab, Bronisława Kucab, Stanisława Kucab, Annę Kucab, Wawrzyńca Kucab, Stanisławę Kucab, Pawła Kucab i Katarzynę Kucab, względnie ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się i wykazały własność wyżej wskazanej nieruchomości,  gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności w drodze uwłaszczenia zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie on udowodniony.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 456/232024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 456/23)Ogłoszenie I Ns 456/23
2Ogłoszenie I Ns 456/232024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 456/23)Ogłoszenie I Ns 456/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 129 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-10 13:08:54 Mariola Folta Wersja oryginalna