Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I C 360/22

Jarosław, dnia 9 marca 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 143 k.p.c. i art.144 k.p.c ustanowiono kuratora procesowego
w osobie:

matki pozwanego Jolanty Bal do zastępowania w Sądzie Rejonowym
w Jarosławiu  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

Tomasza Sękiewicz, ostatnio stale zamieszkałego Jarosław, ul. Grottgera 71

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I C 360/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 360/22)Ogłoszenie I C 360/22
2Ogłoszenie I C 360/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 360/22)Ogłoszenie I C 360/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I Nc 12/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 23 lutego 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 12/222023-03-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 12/22)Ogłoszenie I Nc 12/22
2Ogłoszenie I Nc 12/222023-03-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 12/22)Ogłoszenie I Nc 12/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I Nc 44/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 17 lutego 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” spółki akcyjnej

w Warszawie

przeciwko Andrzejowi Ilnickiemu

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 44/222023-03-06Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 44/22)Ogłoszenie I Nc 44/22
2Ogłoszenie I Nc 44/222023-03-06Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 44/22)Ogłoszenie I Nc 44/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I Nc 95/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 17 lutego 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Słowackiego 20

w Jarosławiu

przeciwko Oleksandrze Szeremeta

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 95/222023-03-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 95/22)Ogłoszenie I Nc 95/22
2Ogłoszenie I Nc 95/222023-03-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 95/22)Ogłoszenie I Nc 95/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 1122/222023-03-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 1122/22)Ogłoszenie I Co 1122/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 1088/222023-03-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 1088/22)Ogłoszenie I Co 1088/22
Sygn. akt I Nc 132/22 Data 23 lutego 2023 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
 
Na podstawie  art. 144 § 1 k.p.c.   ustanowiono kuratora w osobie:
 
Wojciecha Zięby (adres do kontaktu: (budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu -  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11),
 
dla pozwanego Łukasza Kłysz – którego miejsce pobytu nie jest znane,
 
w sprawie z powództwa Banku Nowy Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Poznaniu
 
przeciwko Łukaszowi Kłysz
 
o zapłatę

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Nc 132/222023-03-03Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Nc 132/22)ogłoszenie I Nc 132/22
2ogłoszenie I Nc 132/222023-03-03Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Nc 132/22)ogłoszenie I Nc 132/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Sygn. akt I Nc 203/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 16 lutego 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Dorocie Bojar

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 203/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 203/22)Ogłoszenie I Nc 203/22
2Ogłoszenie I Nc 203/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 203/22)Ogłoszenie I Nc 203/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Sygn. akt I Nc 182/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 16 lutego 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Alanowi Król

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 182/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 182/22)Ogłoszenie I Nc 182/22
2Ogłoszenie I Nc 182/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 182/22)Ogłoszenie I Nc 182/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Jarosław, dnia 01.03.2022 r.

Sygn. akt I Ns 717/22

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 717/22 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Hrycaj z d. Szozda, c. Aleksandra i Weroniki, urodzonej dnia 03 maja 1948 roku w Muninie, zmarłej w dniu 20 maja 2022 roku w Jarosławiu, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Muninie.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Marii Hrycaj, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 717/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 717/22)Ogłoszenie I Ns 717/22
2Ogłoszenie I Ns 717/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 717/22)Ogłoszenie I Ns 717/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław        

Sygn. akt I Ns 61/22

Jarosław, dnia 1 marca 2023 roku

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 31 stycznia 2023 roku
w przedmiocie wniosku Gminy Miejskiej Jarosław o stwierdzenie nabycia własności
w drodze zasiedzenia nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntową o numerze ewidencyjnym 2390/3 o powierzchni 0,023 ha położonej w Jarosławiu w obrębie
4 stanowiącej teren rekreacyjno-wypoczynkowy - Bz, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00000088/4. Działka oznaczona jest w księdze wieczystej jak pb. 162. W wyniku II etapu ewidencji gruntów w mieście Jarosław w miejsce pb. 162 powstała działka 4484, która następnie w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w mieście Jarosław – obręb 4 zmieniła oznaczenia na działkę 2390, która uległa podziałowi na działki 2390/1, 2390/2 i 2390/3. Działka nr 2390/3 odpowiada pb. 162.       

 W księdze wieczystej nr PR1J/00000088/4 jako współwłaściciele działki numer 2390/3  położonej  w Jarosławiu wpisani są: Lilla Kupferman w 72/144 części, Jakub Engelberg w 24/144 części, Chana Gilea Hirschberg w 6/144 części, Zygmunt Engelberg w 8/144 części, Felicja Engelberg w 8/144 części, Channa Gittla Hirschberg w 2/144 części, Tania Wasserman w 12/144 części, Paulina Zarnowa w 12/144 części.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 61/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 61/22)Ogłoszenie I Ns 61/22
2Ogłoszenie I Ns 61/222023-03-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 61/22)Ogłoszenie I Ns 61/22