Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 588/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 26 sierpnia 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Arkadiuszowi Płachta

o zapłatę

postanawia:

 1. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne na podstawie art. 332 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
 2. umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
 3. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 588/222023-09-01Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 588/22)Ogłoszenie I Nc 588/22
2Ogłoszenie I Nc 588/222023-09-01Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 588/22)Ogłoszenie I Nc 588/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 636/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 26 sierpnia 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni

przeciwko Krystianowi Wiśniowskiemu

o zapłatę

postanawia:

 1. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne na podstawie art. 332 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
 2. oddalić wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania na podstawie art. 180 § 1 k.p.c.,
 3. umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
 4. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanego dalszych kosztów postępowania po wydaniu nakazu zapłaty,
 5. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 636/222023-09-01Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 636/22)Ogłoszenie I Nc 636/22
2Ogłoszenie I Nc 636/222023-09-01Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 636/22)Ogłoszenie I Nc 636/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 516/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 8 sierpnia 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Łukaszowi Żebrowskiemu

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 1. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne,
 2. umorzyć postępowanie /art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/,
 3. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 516/222023-08-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 516/22)Ogłoszenie I Nc 516/22
2Ogłoszenie I Nc 516/222023-08-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 516/22)Ogłoszenie I Nc 516/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 497/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 22 sierpnia 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Marzenie Lenart

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

 1. oddalić wniosek powoda o podjęcie postępowania,
 2. uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne,
 3. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanego dalszych kosztów postępowania po wydaniu nakazu zapłaty,
 4. oddalić wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej od pozwu.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 497/222023-08-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 497/22)Ogłoszenie I Nc 497/22
2Ogłoszenie I Nc 497/222023-08-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 497/22)Ogłoszenie I Nc 497/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 305/23

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 25 sierpnia 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marii Heleny Pich

z udziałem Antoniego Tereszkiewicza

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

p o s t a n a w i a

oddalić wniosek.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

Wnioskodawca nie posiada legitymacji czynnej do złożenia wniosku (nie posiada statusu dłużnika) a nadto nie wskazał podstaw do przeliczenia żądanej do złożenia kwoty w walucie obcej (hipoteka sprzed 1950 r.) do depozytu sądowego.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 305/232023-08-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 305/23)Ogłoszenie I Ns 305/23
2Ogłoszenie I Ns 305/232023-08-30Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 305/23)Ogłoszenie I Ns 305/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział  Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 122/23

OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod                  sygn. akt I Ns 122/23 toczy się postępowanie z wniosku Franciszka Kania i Jolanty Szawińskiej z udziałem Marii Antoniów o stwierdzenie nabycia własności –
w drodze zasiedzenia –  nieruchomości położonych w Miękiszu Nowym o łącznej powierzchni 3,75 ha, stanowiących działki ewidencyjne oznaczone:

-  numerem 384 o powierzchni 0,3300 ha,

-  numerem 876 o powierzchni 0,6300 ha,

-  numerem 905 o powierzchni 0,9900 ha,

-  numerem 1023 o powierzchni 0,6100 ha,

-  numerem 1202 o powierzchni 0,6200 ha,

-  numerem 1236/1,

-   numerem 1236/2,

dla których prowadzona jest księga wieczysta numer PR1J/00007586/4.                      Powołaną księgą wieczystą objęta jest działka ewidencyjna oznaczona numerem 1236 o powierzchni 0,6500 ha. Jak wynika z treści wypisu z rejestru gruntów, nieruchomość ta uległa podziałowi na dwie mniejsze, tj. opisane wyżej działki ewidencyjne oznaczone numerami 1236/1 o powierzchni 0,5780 ha oraz 1236/2
o powierzchni 0,0593 ha. Podział tej nieruchomości nie został ujawniony w księdze wieczystej.

Nieruchomości objęte wnioskiem znajdują się w posiadaniu Franciszka Kania.

W dziale II. podanej wyżej księgi wieczystej jako właściciel wszystkich nieruchomości nią objętych wpisana jest Zofia Rechul, c. Stanisława i Stefanii.                 Jak wynika z informacji uzyskanych od wnioskodawców, Zofia Rechul wyjechała do Francji, gdzie zmarła. Sądowi nie są znani jej spadkobiercy.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Zofii Rechul, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 122/232023-08-11Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 122/23)ogłoszenie I Ns 122/23
2ogłoszenie I Ns 122/232023-08-11Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 122/23)ogłoszenie I Ns 122/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 149/23
Jarosław 7 sierpnia 2023 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia  31 maja 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy  Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Moszczanach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1078,10 (jeden tysiąc siedemdziesiąt osiem 10/100) złotych, pozostałej po zmarłym dnia 20 listopada 2022 roku Zbigniewie Stęc s. Jana i Anieli, ostatnio zamieszkałej w Moszczanach z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Zbigniewa Stęc kuratora w osobie Magdalena  Hubera.

Sąd informuje o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Wzywa się spadkobierców Zbigniewa Stęc do odbioru depozytu, w terminie
3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 149/232023-08-09Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 149/23)ogłoszenie I Ns 149/23
2ogłoszenie I Ns 149/232023-08-09Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 149/23)ogłoszenie I Ns 149/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 191/23
Jarosław 7 sierpnia 2023 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

           Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia  21 czerwca 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy  Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400,00 (czterysta 00/100) złotych, pozostałej po zmarłej dnia 12 marca 2023 roku w Jarosławiu Krystynie Dudek c. Czesława i Ewy z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich odpowiedniego dokumentu, wykazującego następstwo prawne.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Krystyny Dudek kuratora w osobie Jarosława Dudek.

Sąd informuje o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Wzywa się spadkobierców Krystyny Dudek do odbioru depozytu, w terminie
3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 191/232023-08-09Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 191/23)ogłoszenie I Ns 191/23
2ogłoszenie I Ns 191/232023-08-09Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 191/23)ogłoszenie I Ns 191/23
 
Sygn. akt I Ns 615/22              Jarosław, dnia 03 sierpnia 2023 roku
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 615/22 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Małka s. Tadeusza i Józefy, urodzonym 
7 października 1958 roku w Cząstkowicach, zmarłym 14 lutego 2022 roku w Jarosławiu, ostatnio zamieszkałym w Jarosławiu. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu 
o stwierdzeniu nabycia spadku”   

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 615/222023-08-03Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 615/22)ogłoszenie I Ns 615/22
2ogłoszenie I Ns 615/222023-08-03Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 615/22)ogłoszenie I Ns 615/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 1088/222023-08-02Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 1088/22)Ogłoszenie I Co 1088/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 147/23

Jarosław 6 lipca 2023 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I 

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 16 czerwca 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy  Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Moszczanach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 952,13 (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa 13/100) złotych, pozostałej po zmarłej dnia 26 września 2022 roku Annie Szablan c. Katarzyny, ostatnio zamieszkałej w Moszczanach z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Anny Szablan kuratora w osobie Kazimiery Wańkowicz.

Sąd informuje o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Wzywa się spadkobierców Anny Szablan do odbioru depozytu, w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 147/232023-07-31Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 147/23)Ogłoszenie I Ns 147/23
2Ogłoszenie I Ns 147/232023-07-31Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 147/23)Ogłoszenie I Ns 147/23