Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 619/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 3 listopada 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu

przeciwko Dorocie Bojar

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 619/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 619/22)Ogłoszenie I Nc 619/22
2Ogłoszenie I Nc 619/222023-11-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 619/22)Ogłoszenie I Nc 619/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Dnia 3 listopada 2023 roku

Sygn. akt I Ns 313/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 313/23 toczy się postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Michno, c. Jana i Anny zd. Wojciechowskiej, urodzonej w dniu 25 lipca 1938r w Jarosławiu, zmarłej w dniu 04 stycznia 2022 roku w Podemszczyźnie, posiadającej ostatnie stałe miejsce zwykłego pobytu w Jarosławiu pod adresem: oś. Armii Krajowej 11/18. Sąd nie posiada informacji na temat następców prawnych zmarłej Danuty Michno.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Danuty Michno, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 313/232023-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 313/23)Ogłoszenie I Ns 313/23
2Ogłoszenie I Ns 313/232023-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 313/23)Ogłoszenie I Ns 313/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II  11

37-500 Jarosław                     

Sygn. akt I  C 758/21

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu toczy się postępowanie w sprawie  I C 758/21 z powództwa  Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie przeciwko  Jarosławowi Moskal o zapłatę

1.ustanawia się  dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jarosława Moskal, s. Henryka i Grażyny, posiadającego ostatnie miejsce stałego pobytu pod adresem: Łazy Kostkowskie 30, 37-500 Jarosław, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu Katarzyny Popkiewicz.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I C 758/212023-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 758/21)Ogłoszenie I C 758/21
2Ogłoszenie I C 758/212023-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 758/21)Ogłoszenie I C 758/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Co 568/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 27 lipca 2022 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2022 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

z udziałem Waldemara Młynarskiego

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora

postanawia:

  1. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. uchylić postanowienie wydane w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu dnia 27 maja 2022r., sygn. akt I Co 568/22,
  2. na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie,
  3. na podstawie art. 80 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2022.1125 t.j.) – zwrócić wnioskodawcy kwotę 960,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu różnicy między opłatą pobraną a opłatą należną.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 568/222023-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 568/22)Ogłoszenie I Co 568/22
2Ogłoszenie I Co 568/222023-11-07Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 568/22)Ogłoszenie I Co 568/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 290/23
Jarosław 17 października 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 4 sierpnia 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Jarosławiu zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Jarosławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 11 992,08 (jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 08/100) złotych, pozostałej po zmarłym dnia 28.02.2023 r. Bronisławie Depka, s. Jana i Julii, ostatnio zamieszkałemu w Jarosławiu z zastrzeżeniem, że wyżej wymienione mienie ma być wydane spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia. Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Bronisława Depka kuratora w osobie Tadeusza Depka.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 290/232023-10-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 290/23)Ogłoszenie I Ns 290/23
2Ogłoszenie I Ns 290/232023-10-20Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 290/23)Ogłoszenie I Ns 290/23

Sygn. akt I Ns 442/23          Data 12 października 2023 roku
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu toczy się sprawa o sygn. akt 
I Ns 442/23 z wniosku Gminy Miejskiej Jarosław 
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej 
w Jarosławiu obręb nr 4, składającej się z działki ewidencyjnej nr 2160/2 o pow. 0,0228 ha dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi LWH 821 gm. Kat. Jarosław, której właścicielami 
w udziale ½ są Ignacy Derczyński na podstawie dekretu dziedziczenia z 24 sierpnia 1894 r. oraz Maria Kłos na podstawie dekretu spadku z 18 stycznia 1943 r. 
 
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Ignacego Derczyńskiego i Marii Kłos, 
aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się 
w Sądzie i wykazali przysługujące prawo własności do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostanie ono udowodnione.”.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 442/232023-10-12Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 442/23)ogłoszenie I Ns 442/23
2ogłoszenie I Ns 442/232023-10-12Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 442/23)ogłoszenie I Ns 442/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Dnia 9 października 2023 roku

Sygn. akt I Ns 67/22

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 67/22 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Durbajło z udziałem Michała Purcha i Marii Kupka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Ostrowie, składającej się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 386 o powierzchni 0,3251 ha oraz 2935 o powierzchni 0,7260 ha. Działki te nie posiadają urządzonej księgi wieczystej. Powyższe nieruchomości znajdują się
w posiadaniu Małgorzaty Durbajło.

W trakcie dotychczas przeprowadzonego postępowania ustalono, iż parcele gruntowe numer 2739 i numer 2740 wpisane były w księdze gruntowej gminy katastralnej Ostrów w LWH 1067, zaś parcela gruntowa numer 1253 wpisana była w LWH 741. W pierwszej ewidencji gruntów założonej w 1969 roku jako osoba władająca parcelami gruntowymi numer 2739 o powierzchni 0,16 ha, numer 2740 o powierzchni 0,18 ha oraz numer 1253 o powierzchni 0,70 ha wpisany jest Michał Purcha, s. Michała i Anny. Następnie, w wyniku przeprowadzonych uwłaszczeń, doszło do zmiany oznaczenia działek, wskutek czego parcelom gruntowym numer 2739 i numer 2740 odpowiada działka ewidencyjna oznaczona numerem 386, zaś parceli gruntowej numer 1253 odpowiada działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2935. Jako osoba władająca na zasadach samoistnego posiadania tej nieruchomości w aktualnej ewidencji gruntów i budynków wpisany jest Michał Purcha, s. Michała i Anny. Jak podano w toku postępowania, Michał Purcha zmarł bezpotomnie w dniu 14 listopada 1975 roku.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Michała Purcha, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 67/2222023-10-12Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 67/222)Ogłoszenie I Ns 67/22
2Ogłoszenie I Ns 67/222023-10-12Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 67/22)Ogłoszenie I Ns 67/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 694/22
Jarosław, dnia 25 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 19 września 2023 roku, zezwolono wnioskodawczyni Teresie Nowaczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2860,00 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych, tytułem części spłaty orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z 30.06.2022 r. sygn. akt I Ns 289/21 ze wskazaniem, iż kwota ta ma być wydana spadkobiercom zmarłej wierzycielki Krystyny Szczepańskiej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Krystyny Szczepańskiej kuratora w osobie Łucji Bal pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Wzywa się spadkobierców Krystyny Szczepańskiej do odbioru depozytu, w terminie  3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa
w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 694/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 694/22)Ogłoszenie I Ns 694/22
2Ogłoszenie I Ns 694/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 694/22)Ogłoszenie I Ns 694/22

sygn. akt I Ns 534/21                                                                                                                                                                                  Jarosław, dnia 25 września 2023 roku                 

 

 

                                                                                                             OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 534/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Pichen  s. Stefana i Anny, urodzonym
22 czerwca 1957 roku w Siemianowicach Śląskich, zmarłym
6 listopad 2019 roku w Wysocku, ostatnio zamieszkałym
w Wysocku.

Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku”.  

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 534/212023-09-28Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 534/21)ogłoszenie I Ns 534/21
2ogłoszenie I Ns 534/212023-09-28Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 534/21)ogłoszenie I Ns 534/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 27 września 2023 roku

Sygn. akt I Ns 1177/13

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny, działając na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i § 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2014 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Zając, zmarłym dnia 07 lipca 1983 roku w Jarosławiu, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: ul. Poniatowskiego 45/30, 37-500 Jarosław, a także po Zofii Zając, zmarłej dnia 09 kwietnia 1987 roku, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem: pl. Mickiewicza 4, 37-500 Jarosław.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 1177/132023-09-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 1177/13)Ogłoszenie I Ns 1177/13
2Ogłoszenie I Ns 1177/132023-09-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 1177/13)Ogłoszenie I Ns 1177/13