Ogłoszenia SR Jarosław

Sygn. akt I Ns 359/23                    Data 09 kwietnia 2024 roku

 

 

OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 359/23
o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Marianie Harpuli (Harpula) s. Józefa i Anny, urodzonym 2 lutego 1944 roku
w Tywoni, zmarłym 10 grudnia 2022 roku w Niemstowie, ostatnio zamieszkałym w Tywoni. W skład spadku po nim wchodzi udział
w nieruchomościach.

Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”  

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 359/232024-04-16Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 359/23)ogłoszenie I Ns 359/23
2ogłoszenie I Ns 359/232024-04-16Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 359/23)ogłoszenie I Ns 359/23
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 403/232024-04-15Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 403/23)Ogłoszenie I Co 403/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 09 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 24/24

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 24/24 toczy się postępowanie z wniosku Bogdana Knap z udziałem Marka Knap i Ryszarda Knap o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Knap, s. Ignacego i Józefy, zmarłego w dniu 12 września 1960 roku  w Jankowicach, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego  pobytu w Jankowicach.

W skład majątku spadkowego po Adamie Knap wchodzi gospodarstwo rolne położone w Chłopicach, składające się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 277 o powierzchni 0,8168 ha oraz 280 o powierzchni 0,2359 ha, objęte LWH 385 gminy katastralnej Jankowice (zamkniętym).

W toku postępowania ustalono, że Adam Knap posiadał troje dzieci – Józefę Knap, Franciszkę Zalewską oraz trzecie dziecko, którego imię nie jest znane. Jak ustalono Józefa Knap i Franciszka Zalewska zmarły, zaś Sądowi znani są ich następcy prawni. Sąd nie posiada informacjimo trzecim dziecku Adama Knap, względnie o jego następcach prawnych.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności trzecie dziecko Adama Knap, względnie jego następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 24/242024-04-15Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 24/24)Ogłoszenie I Ns 24/24
2Ogłoszenie I Ns 24/242024-04-15Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 24/24)Ogłoszenie I Ns 24/24
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Co 404/192024-04-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Co 404/19)Ogłoszenie I Co 404/19

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt: I Ns 543/23

OGŁOSZENIE                                                               

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jarosławiu Sędzia Jadwiga
Gil-Pawłowska

w sprawie z wniosku Tomasza Wilka

z udziałem Mieczysława Wilka, Zbigniewa Wilka, Franciszka Stęchły, Weroniki Cieśla

o zasiedzenie

1) na podstawie art. 144 K.p.c. ustanawia dla uczestnika Franciszka Stęchły, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie Grażyny Łuc do zastępowania Franciszka Stęchły w sprawie o zasiedzenia działek  nr 720 o pow. 0,0694 ha o wartości 2200,00 zł  (dwa tysiące dwieście złotych 00/100) oraz nr 758/2 o pow. 0,6481 ha o wartości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) stanowiących grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, położonych w Woli Buchowskiej, objętych KW nr PR1J/00042436/5 prowadzonej w tutejszym Sądzie pod sygn. akt I Ns 543/23.

Informacja:

Pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 543/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 543/23)Ogłoszenie I Ns 543/23
2Ogłoszenie I Ns 543/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 543/23)Ogłoszenie I Ns 543/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 347/22

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 347/22 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Rusinek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału w wysokości 19/20 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudołowicach, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 668 i 861, o łącznej powierzchni 0,2733 ha dla których Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00039541/0, działki nr 871 o powierzchni 0,5773 ha, położnej w Rudołowicach dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00040214/9, oraz udziału w wysokości 19/20 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1445 ha położonej w Bystrowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 276, LWH 333 gminy katastralnej Bystrowice.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 347/222024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 347/22)Ogłoszenie I Ns 347/22
2Ogłoszenie I Ns 347/222024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 347/22)Ogłoszenie I Ns 347/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024r.

Sygn. akt I Ns 282/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 282/23 toczy się postępowanie z wniosku Anny Kula z udziałem Marii Sanejko, Władysława Kaczmar, Mirosława Kaczmar, Kazimiery Andrzejczuk, Eweliny Strzeleckiej, Aleksandry Jakubcewicz o stwierdzenie nabycia  spadku po Teodorze Sydor s. Joachima i Anieli, zmarłym w dniu 21 sierpnia 1989 r. w Wólce Zapałowskiej, ostatnio stale zamieszkałym  w Wólce Zapałowskiej 9, 37-544 Zapałów.

Wzywa się spadkobierców Teodora Sydor, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 282/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 282/23)Ogłoszenie I Ns 282/23
2Ogłoszenie I Ns 282/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 282/23)Ogłoszenie I Ns 282/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 421/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 421/23 toczy się postępowanie z wniosku Mariana Chmielowiec, Marii Chmielowiec z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,  Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Jarosławskiego, Leszka Tomaszewskiego, Cecylii Fiałkowskiej, Wiesławy Trojnackiej, Eweliny Rolak, Karoliny Chrzanowskiej, Magdaleny Kuziów o stwierdzenie nabycia przez Mariana Chmielowiec i Marii Chmielowiec  do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, prawo własności nieruchomości położonej Makowisku, powiat jarosławski, woj. podkarpackie – działka numer 524/2, o powierzchni 0,3326 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1J/00004987/4. Jako właściciel działki w księdze wieczystej wpisany jest Państwowy Fundusz Ziemi.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 421/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 421/23)Ogłoszenie I Ns 421/23
2Ogłoszenie I Ns 421/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 421/23)Ogłoszenie I Ns 421/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 602/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowy w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 602/23 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Jarosław o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miejską Jarosław w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2162 o powierzchni 0,0796 ha, położonej w Jarosławiu, obręb 4, woj. podkarpackie, powiat jarosławski, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził LWH 1737, gm. kat. Jarosław (zam.), LWH 6232 gm. kat. Jarosław (zam.), LWH 3863 gm. Jarosław (zam.).

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 602/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23
2Ogłoszenie I Ns 602/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 03 kwietnia 2024 roku

Sygn. akt I Ns 602/23

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowy w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 602/23 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miejskiej Jarosław o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miejską Jarosław w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 2162 o powierzchni 0,0796 ha, położonej w Jarosławiu, obręb 4,woj. podkarpackie, powiat jarosławski, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził LWH 1737, gm. kat. Jarosław (zam.), LWH 6232 gm. kat. Jarosław (zam.), LWH 3863 gm. Jarosław (zam.).

W LWH 1737 gm. kat Jarosław (zam.), LWH 6232 gm. kat. Jarosław (zam.) i LWH 3863 gm. kat Jarosław (zam.) jako właściciele nieruchomości figurują: Dawid Bottner, Troima Bottner, Leizor Bottner, Szmil Bottner – każde z nich po 1/4 części.

W wyniku założenia ewidencji gruntów miasta Jarosławia na parcelach budowlanych i gruntowej: pb 694/1, pb 694/3, pb 694/4, pb 694/5, pb 694/7 i pgr 2749 (objętej LWH 1737 gm. kat. Jarosław ), pb 694/2 (objętej LWH 6232 gm. kat. Jarosław), pb 694/6 i pb 694/8 (objętej LWH 3863 gm. kat. Jarosław), utworzono działkę ewidencyjną 3799 o pow. 0,0899 ha.

Podczas modernizacji operatu ewidencji gruntów miasta Jarosławia w 1988r. działka numer 3799 zmieniła oznaczenie na numer 2162 o pow. 0,0796 ha.

W  wypisie z rejestru gruntów jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa jednakże bez podstawy prawnej. W zakwiczeniu Starosty Jarosławskiego  z dnia 21 października 2021r. wnioskodawca wskazany jest jako władający działką 2162 położną w Jarosławiu.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności Szmila Bottner, Leizora Bottner, Troime Bottner, Dawida Bottner, Majke Bottner, Lejie Bottner, Gerschona Bottner, względnie ich następców prawych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 602/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23
2Ogłoszenie I Ns 602/232024-04-05Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 330/192024-04-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 330/19)Ogłoszenie Km 330/19