Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 11 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 314/21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2022 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Stanisławie Sikora, s. Józefa i Anny, zmarłym dnia 19 lutego 2019 roku w Jarosławiu, ostatnio stale zamieszkałym w Jarosławiu, numer PESEL 69072607339.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 314/212023-01-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 314/21)Ogłoszenie I Ns 314/21
2Ogłoszenie I Ns 314/212023-01-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 314/21)Ogłoszenie I Ns 314/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 12 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 850/

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 listopada 2022 r. wydanym w sprawie z wniosku Ievgenii Filipov z udziałem Oleksandr Bidniak, sygn. I Ns 850/21, zezwolił wnioskodawcy Ievgenii Filipov na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 099,33 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 33/100), stanowiącej wynagrodzenie za miesiąc luty 2021 roku Oleksandr Bidniak, urodzonego 23 grudnia 1997 r., legitymującego się paszportem nr FX 531649, z tytułu zatrudnienia w Diament Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą  w Jarosławiu, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wyżej wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz uczestnika Oleksandr Bidniak po okazaniu paszportu nr FX 531649 na jego wniosek.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 850/212023-01-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 850/21)Ogłoszenie I Ns 850/21
2Ogłoszenie I Ns 850/212023-01-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 850/21)Ogłoszenie I Ns 850/21

Sygn. akt I Ns 395/22                            Data 03 stycznia 2023 roku

 

 

OGŁOSZENIE

"W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu  pod sygn. akt I Ns 395/22 prowadzone jest postępowanie z wniosku Anny Terleckiej
z udziałem: Krzysztofa Nosal, Stanisława Nosal, Danuty Grendus, Marii Mielniczek, Bartłomieja Nosal, Marcina Nosal i Urszuli Nosal  o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości zabudowanej  oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer  1853   o powierzchni  0,0146 ha położonej
w Radymnie, a powstałej z nieruchomości objętych LWH 662 gminy katastralnej Radymno (zaginiona). Jako ostatnia właścicielka nieruchomości wpisana była Maria Dziedzic ze Smolińskich.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia  ukazania się ogłoszenia zgłosiły się, gdyż
w przeciwnym razie Sąd  stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione."

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 395/222023-01-12Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 395/22)ogłoszenie I Ns 395/22
2ogłoszenie I Ns 395/222023-01-12Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 395/22)ogłoszenie I Ns 395/22

Sygn. akt I Ns 530/20                                    Data 04 stycznia 2023 roku

 

 

OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 530/20
o stwierdzenie nabycia spadku po:- Andrzeju Wacławie Mróz
s. Kazimierza i Zofii, urodzonym 3 sierpnia 1947 roku
w Rudołowicach, zmarłym 17 lutego 1920 roku w Zaleskiej Woli, ostatnio zamieszkałym w Zaleskiej Woli, w skład spadku po nim wchodzi gospodarstwo rolne; - Zofii Mróz c. Jakuba
i Marii, urodzonej 7 kwietnia 1921 roku w Markowej, zmarłej
7 czerwca 1982 roku w Jarosławiu, ostatnio zamieszkałej
w Zaleskiej Woli, skład spadku po niej wchodzi gospodarstwo rolne.

Wzywa się spadkobierców tych osób, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.  

 

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

Dnia 11 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 325/22

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 325/22 toczy się postępowanie z wniosku Eugeniusza Podolak z udziałem Barbary Podolak o zasiedzenie nieruchomości położonych w Rzeplinie oznaczonych jako działki nr 55, 68 i 173 o łącznej powierzchni 1,2127 ha objętych zamkniętym wykazem hipotecznym Lwh 76, Lwh 80 i  Lwh 34.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 325/222023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 325/22)Ogłoszenie I Ns 325/22
2Ogłoszenie I Ns 325/222023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 325/22)Ogłoszenie I Ns 325/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

Dnia 10 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 56/22

OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 56/22 toczy się postępowanie z wniosku Jarosława Paluch z udziałem Marii von Chamier-Gliszczyński, Krzysztofa Sochackiego, Mariusza Sochackiego, Ewy Costa, Dariusza Wojciechowskiego, Anny Frankowskiej, Mirosławy Kwiatkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Oldze Dawidowicz

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 56/222023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 56/22)Ogłoszenie I Ns 56/22
2Ogłoszenie I Ns 56/222023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 56/22)Ogłoszenie I Ns 56/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

Sygn. akt I Ns 656/21

OGŁOSZENIE 

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 656/21 toczy się postępowanie z wniosku Bronisławy Olejarka z udziałem: Waldemara Walanus, Jacka Walanus, Mariusza Walanus i Antoniny Stańko  o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności  nieruchomości składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 2528/4 o powierzchni 0,1291 ha położonej w miejscowości Pełkinie, Obręb 0007 Pełkinie, woj. podkarpackiego, będącej w samoistnym posiadaniu Bronisławy Marii Olejarka c. Michała i Teresy zamieszkałej pod adresem: Ujezna 63, na którą  to nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 656/212023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 656/21)Ogłoszenie I Ns 656/21
2Ogłoszenie I Ns 656/212023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 656/21)Ogłoszenie I Ns 656/21

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 10 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 261/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 261/19 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Goryl i Danuty Goryl z udziałem Józefa Strzelec, Władysława Napory, Mieczysławy Kowalskiej, Władysławy Skupień, Władysławy Sykała i Bolesławy Strzelec o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2912/1 o powierzchni 0,48 ha, położona w Rokietnicy, obręb ewidencyjny nr 0002, przez wnioskodawców Józefa Goryl i Danutę Goryl na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej – z dniem 31 sierpnia 2006 roku.

W LWH 493 (wykaz otwarty) gminy katastralnej Rokietnica prowadzonym  dla tej nieruchomości, jako jej właściciele wpisani zostali: Aniela z Narolskich Strzelec, Zygmunt Strzelec, Antoni Strzelec, Stefania ze Strzelców Orłowska, Helena ze Strzelców Napora, Ludwika Strzelec, Józef Strzelec oraz Bronisława Strzelec.   

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 261/192023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 261/19)Ogłoszenie I Ns 261/19
2Ogłoszenie I Ns 261/192023-01-11Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 261/19)Ogłoszenie I Ns 261/19

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Wydział Cywilny
ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 2 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 574/21

OGŁOSZENIE

         „W Sądzie Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygn. akt
I Ns 574/21 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Olszańskiej z udziałem, Krzysztofa Olszańskiego Wojciecha Mikłasz, Marka Mikłasz, Andrzeja Mikłasz, Wacława Mikłasz, Adama Pich, Adama Przepłaty, Janiny Szkoła, Stanisławy Rusin, Marii Bajrak, Genowefy Szkoła, Danuty Rokosz, Janiny Gomółki, Marii Przepłaty, Małgorzaty Aleksandrów, Ewy Michalskiej, Stanisławy Pupki Mart    y Orzechowskiej, Beaty Nosek, Agnieszki Kijanka, Ewy Kędzior,  Katarzyny Bogacz, Katarzyny Mikłasz,  Łukasza Mikłasz, Anny Mikłasz, Jakuba Mikłasz, Jadwigi Majda, Jana Chmieleckiego, Anny Wróbel, Józefa Chmieleckiego, Jana Przepłatę, Anety Pieszko,  Małgorzaty Zarzyczny, Zofii Dragan, Barbary Stanikowskiej ,Ireneusza Chmieleckiego, Mirosława Chmieleckiego, Jerzego Mikłasz, Andrzeja Mikłasz, Janiny Sabatowskiej, Marii Korbaś, Teresy Sawickiej, Stanisława Przepłata   o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w Jodłówce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1165 o pow 1,0005 ha oraz nr 1174 o pow 0,1433 ha -  wydzielonych podczas scalania gruntów wsi Jodłówka  jako ekwiwalent za działki nr 923, 947, 1707, 1483, 1685 i 1165 objętych  wykazem  hipotecznym Lwh  165, Lwh 168, Lwh 507 jako właściciele  figurują Jan Przepłata, Władysław Przeplata, Rozalia Przepłata, Katarzyna Przeplata, Barbara
z Przepłatów Buryło, Franciszek Mikłasz, Julia Mikłasz, Jan Mikłasz, Józef Ozór i Zofia z Dąbrowskich Mikłasz

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 574/212023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 574/21)Ogłoszenie I Ns 574/21
2Ogłoszenie I Ns 574/212023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 574/21)Ogłoszenie I Ns 574/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Wydział Cywilny
ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 2 stycznia 2023 roku

Sygn. akt I Ns 487/22

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarosławiu, I Wydział Cywilny, w trybie
art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i 4 k.p.c., jako sąd spadku zawiadamia, że w dniu 10 października 2022 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawcy Dorocie Basiak c. Czesławy i Stanisława, zmarłej
w dniu 18 grudnia 2021 roku., ostatnio stale zamieszkałej
we Wierzbnej, Jarosław, numer PESEL 60021817223,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 487/222023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 487/22)Ogłoszenie I Ns 487/22
2Ogłoszenie I Ns 487/222023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 487/22)Ogłoszenie I Ns 487/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu
I Wydział Cywilny
ul. Jana Pawła II 11
37-500 Jarosław
Biuro Obsługi Interesantów tel. 016 624 01 02,
fax. 016 623 42 51
 
Jarosław 20 grudnia 2022 r.
Sygnatura akt I Ns 471/22 
O G Ł O S Z E N I E
       Sąd Rejonowy w Jarosławiu postanowieniem z dnia 13 września 2022 roku wydanym 
w sprawie o sygnaturze akt I Ns 471/22 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Sośnicy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 16.906,11 (szesnaście tysięcy dziewięćset sześć 11/100) złotych wraz z należnymi odsetkami, które zostaną naliczone do dnia przekazania do depozytu, pozostałej po zmarłym dnia 11 sierpnia 2022 r. Kazimierzu Duma, s. Piotra i Marii, ostatnio zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.
Sąd Rejonowy w Jarosławiu ustanowił dla nieznanych spadkobierców Kazimierza Duma kuratora w osobie Janusza Rękas.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 540/222023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 540/22)Ogłoszenie I Ns 540/22
2Ogłoszenie I Ns 540/222023-01-03Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 540/22)Ogłoszenie I Ns 540/22